تعرفه چاپ

با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه بر آن هستیم که پایین ترین قیمت ها به روز رسانی شود امید است که قدمی هرچند کوچک در پیشبرد اهداف مشتریان عزیز صورت گیرد.

کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
10001 تراکتA5 تک رنگ -تحریر 80 گرمی 1000 عدد یکروزه ----- تومان  
10002 تراکت A5 تک رنگ -تحریر 80 گرمی 2000 عدد دو روزه 150/000 تومان  
10003 تراکت A5 تک رنگ -تحریر 80 گرمی 4000 عدد دو روزه 260/000 تومان سفارش تراکت a5 
10004 تراکت A5 دو رنگ -تحریر 80 گرمی 2000 عدد دو روزه 190/000 تومان  سفارش تراکت a5
10005 تراکت A5 دو رنگ -تحریر 80 گرمی 4000 عدد دو روزه 305/000 تومان  سفارش تراکت a5
10006 تراکت A5 چهاررنگ -تحریر 80 گرمی 2000 عدد دو روزه 290/000 تومان سفارش تراکت a5 
 10007 تراکت A5 چهاررنگ -تحریر 80 گرمی 2000 عدد  هفت روز ----- تومان  
10008 تراکت A5 چهاررنگ -تحریر 80 گرمی 4000 عدد دو روزه 405/000 تومان  
10009 تراکت A5 چهاررنگ -گلاسه 135گرمی   2000عدد  دو روزه  500/000 تومان  
10010 تراکت A5 چهاررنگ -گلاسه 135گرمی   2000عدد هفت روزه ----- تومان  
10011 تراکت A5 چهاررنگ -گلاسه 135گرمی   4000 عدد دو روزه 820/000 تومان  
10012 تراکت A4 تک رنگ -تحریر 80 گرمی  1000عدد دوروزه 150/000تومان  
10013 تراکت A4 تک رنگ -تحریر 80 گرمی    2000 عدد دو روزه 260/000 تومان  
10014 تراکت A4 دو رنگ -تحریر 80 گرمی   1000 عدد دو روزه 185/000 تومان  
10015 تراکت A4 دو رنگ -تحریر 80 گرمی   1000عدد هفت روزه ----- تومان  
10016 تراکت A4 دو رنگ -تحریر 80 گرمی 2000 عدد دو روزه 295/000 تومان  
10017 تراکت A4 چهاررنگ -تحریر 80 گرمی 1000 عدد دو روزه 295/000 تومان  
10018 تراکت A4 چهاررنگ -تحریر 80 گرمی 1000 عدد هفت روزه ----- تومان  
10019 تراکت A4 چهاررنگ -تحریر 80 گرمی 2000 عدد دو روزه 395/000 تومان  
10020  تراکت A4 چهاررنگ -گلاسه 135گرمی   1000عدد دو روزه 1/370/000 تومان  
10021   تراکت A4 چهاررنگ -گلاسه 135گرمی   1000 عدد هفت روزه ------ تومان  
10022  تراکت A4 چهاررنگ -گلاسه 135گرمی  2000 عدد دو روزه 820/000 تومان  
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
10023 سربرگ A5 تک رنگ تحریر 80 گرمی 1000 عدد یک روزه 40/000 تومان
10024 سربرگ A5 تک رنگ تحریر 80 گرمی 2000 عدد یک روزه 66/000 تومان  
10025 سربرگ A5 تک رنگ تحریر 80 گرمی 4000 عدد دو روزه 130/000 تومان
10026 سربرگ A5 دو رنگ تحریر 80 گرمی 2000 عدد دو روزه 123/000 تومان
10027 سربرگ A5 دو رنگ تحریر 80 گرمی 4000 عدد دو روزه 174/000 تومان
10028 سربرگ A5 چهار رنگ تحریر 80 گرمی 2000 عدد دو روزه 182/000 تومان
10029 سربرگ A5 چهار رنگ تحریر 80 گرمی 2000 عدد هفت روزه 127/000 تومان
10030 سربرگ A5 چهار رنگ تحریر 80 گرمی 4000 عدد دو روزه 231/000 تومان
10031 سربرگ A4  تک رنگ تحریر 80 گرمی  1000 عدد  یک روزه   66/000 تومان
10032  سربرگ A4  تک رنگ تحریر 80 گرمی 2000 عدد  دو روزه    130/000تومان
10033  سربرگ A4 دو رنگ تحریر 80 گرمی  1000 عدد  دو روزه 123/000 تومان 
10034 سربرگ A4 دو رنگ تحریر 80 گرمی 1000 عدد  هفت روزه  98/000 تومان 
10035 سربرگ A4 دو رنگ تحریر 80 گرمی 2000 عدد   دو روزه   174/000 تومان
10036 سربرگ A4 چهار رنگ تحریر 80 گرمی 1000 عدد  دو روزه  182/000 تومان
10037 سربرگ A4 چهار رنگ تحریر 80 گرمی 1000 عدد   هفت روزه 127/000 تومان 
10038 سربرگ A4 چهار رنگ تحریر 80 گرمی 2000 عدد    دو روزه 231/000 تومان 
10039 سربرگ A4 , A5 تک رنگ تحریر 80 گرمی 1000 عدد A4
2000 عدد A5
دو روزه  138/000 تومان
10040 سربرگ A4 , A5 دو رنگ تحریر 80 گرمی  1000 عدد A4
2000 عدد A5
دو روزه  174/000 تومان
10041 سربرگ A4 , A5 چهار رنگ تحریر 80 گرمی 1000 عدد A4
2000 عدد A5
دو روزه  231/000 تومان 
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
10051 پاکت نامه_ملخی) کاغذ تحریر 80 گرمی-تک رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه 97/000 تومان
10052 پاکت نامه_ملخی) کاغذ تحریر 80 گرمی-تک رنگ 1000عدد ده روزه 79/000 تومان
10053 پاکت نامه_ملخی) کاغذ تحریر 80 گرمی-تک رنگ 2000عدد 3 الی 4 روزه  149/000 تومان
10054 پاکت نامه_ملخی) کاغذ تحریر 80 گرمی-دو رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه  130/000 تومان
10055 پاکت نامه_ملخی) کاغذ تحریر 80 گرمی-دو رنگ 1000عدد ده روزه 97/000 تومان
10056 پاکت نامه_ملخی) کاغذ تحریر 80 گرمی-دو رنگ 2000عدد 3 الی 4 روزه 182/000 تومان
10057 پاکت نامه_ملخی) کاغذ تحریر 80 گرمی-چهار رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه 193/000 تومان
10058 پاکت نامه_ملخی) کاغذ تحریر 80 گرمی-چهار رنگ 1000عدد ده روزه  149/000 تومان
10059 پاکت نامه_ملخی) کاغذ تحریر 80 گرمی-چهار رنگ 2000عدد 3 الی 4 روزه 248/000 تومان
10059 پاکت نامه_ملخی) گلاسه 135 گرمی-چهار رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه 270/000 تومان
10059 پاکت نامه_ملخی) گلاسه 135 گرمی-چهار رنگ 1000عدد ده روزه 220/000 تومان
10059 پاکت نامه_ملخی) گلاسه 135 گرمی-چهار رنگ 2000عدد 3 الی 4 روزه 417/000 تومان
10060 پاکت A5 کاغذ تحریر 80 گرمی-تک رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه 127/000 تومان
10059 پاکت A5 کاغذ تحریر 80 گرمی-تک رنگ 1000عدد ده روزه 110/000 تومان
10059 پاکت A5 کاغذ تحریر 80 گرمی-تک رنگ 2000عدد 3 الی 4 روزه 198/000 تومان
10059 پاکت A5 کاغذ تحریر 80 گرمی-دو رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه  162/000 تومان
10059 پاکت A5 کاغذ تحریر 80 گرمی-دو رنگ 1000عدد ده روزه 149/000 تومان
10059 پاکت A5 کاغذ تحریر 80 گرمی-چهار رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه 220/000 تومان
10059 پاکت A5 کاغذ تحریر 80 گرمی-چهار رنگ 1000عدد ده روزه 176/000 تومان
10059 پاکت A5 کاغذ تحریر 80 گرمی-چهار رنگ 2000عدد 3 الی 4 روزه 297/000 تومان
10059 پاکت A4 کاغذ تحریر 80 گرمی-تک رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه 198/000 تومان
10059 پاکت A4 کاغذ تحریر 80 گرمی-تک رنگ 2000عدد 3 الی 4 روزه 380/000 تومان
10059 پاکت A4 کاغذ تحریر 80 گرمی-دو رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه 231/000 تومان
10059 پاکت A4 کاغذ تحریر 80 گرمی-دو رنگ 2000عدد 3 الی 4 روزه 429/000 تومان
10059 پاکت A4 کاغذ تحریر 80 گرمی-چهار رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه 297/000 تومان
10059 پاکت A4 کاغذ تحریر 80 گرمی-چهار رنگ 2000عدد 3 الی 4 روزه 496/000 تومان
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
10151 پوستر A4 گلاسه 135 گرمی 1000 عدد ده روزه 209/000 تومان
10152 پوستر A4 گلاسه 135 گرمی 2000 عدد دو روزه 371/000 تومان
10153 پوستر A4 گلاسه 200 گرمی بدون روکش 1000 عدد ده روزه 264/000 تومان
10154 پوستر A4 گلاسه 200 گرمی بدون روکش 2000 عدد دو روزه 479/000 تومان
10155 پوستر A4 گلاسه 200 گرمی باروکش سلفون براق 1000 عدد ده روزه 336/000 تومان
10156 پوستر A4 گلاسه 200 گرمی باروکش سلفون براق 2000 عدد سه روزه 616/000 تومان
10157 پوستر A4 گلاسه 200 گرمی باروکش سلفون مات 1000 عدد ده روزه 347/000 تومان
10158 پوستر A4 گلاسه 200 گرمی باروکش سلفون مات 2000 عدد سه روزه 638/000 تومان
10159  پوستر A4 گلاسه 250 گرمی بدون روکش 1000عدد ده روزه 330/000 تومان
10160 پوستر A4 گلاسه 250 گرمی بدون روکش 2000عدد دو روزه 605/000 تومان
10161  پوستر A4 گلاسه 250 گرمی باروکش سلفون براق 1000عدد  ده روزه 396/000 تومان 
10162 پوستر A4 گلاسه 250 گرمی باروکش سلفون براق 2000عدد  سه روزه  737/000 تومان 
10163  پوستر A4 گلاسه 250 گرمی باروکش سلفون مات   1000عدد ده روزه 407/000 تومان 
10164 پوستر A4 گلاسه 250 گرمی باروکش سلفون مات   2000عدد  سه روزه 759/000 تومان 
10165 پوستر A4 گلاسه 300 گرمی بدون روکش 1000عدد ده روزه 380/000 تومان
10166 پوستر A4 گلاسه 300 گرمی بدون روکش 2000عدد دو روزه 699/000 تومان
10167 پوستر A4 گلاسه 300 گرمی باروکش سلفون براق 1000عدد ده روزه 446/000 تومان
10168 پوستر A4 گلاسه 300 گرمی باروکش سلفون براق 2000عدد سه روزه 836/000 تومان
10169 پوستر A4 گلاسه 300 گرمی باروکش سلفون مات 1000عدد ده روزه 457/000 تومان
10170 پوستر A4 گلاسه 300 گرمی باروکش سلفون مات 2000عدد سه روزه 858/000 تومان
10171 پوستر A3 گلاسه 135 گرمی 1000 عدد دو روزه 371/000 تومان
10172 پوستر A3 گلاسه 135 گرمی 2000 عدد دو روزه 614/000 تومان
10173 پوستر A3 گلاسه 200 گرمی بدون روکش 1000 عدد دو روزه 479/000 تومان
10174 پوستر A3 گلاسه 200 گرمی بدون روکش 2000 عدد دو روزه 858/000 تومان
10175 پوستر A3 گلاسه 200 گرمی باروکش سلفون براق 1000 عدد سه روزه 616/000 تومان
10176 پوستر A3 گلاسه 200 گرمی باروکش سلفون براق 2000 عدد سه روزه 1/155/000 تومان
10177 پوستر A3 گلاسه 200 گرمی باروکش سلفون مات 1000 عدد سه روزه 638/000 تومان
10178 پوستر A3 گلاسه 200 گرمی باروکش سلفون مات 2000 عدد سه روزه 1/166/000 تومان
10179 پوستر A3 گلاسه 250 گرمی بدون روکش 1000عدد دو روزه 605/000 تومان
10180 پوستر A3 گلاسه 250 گرمی بدون روکش 2000عدد دو روزه 1/122/000 تومان
10181 پوستر A3 گلاسه 250 گرمی باروکش سلفون براق 1000عدد  سه روزه  737/000 تومان 
10182 پوستر A3 گلاسه 250 گرمی باروکش سلفون براق 2000عدد  سه روزه  1/397/000 تومان 
10183 پوستر A3 گلاسه 250 گرمی باروکش سلفون مات   1000عدد  سه روزه 759/000 تومان 
10184 پوستر A3 گلاسه 250 گرمی باروکش سلفون مات 2000عدد سه روزه 1/430/000 تومان
10185 پوستر A3 گلاسه 300 گرمی بدون روکش 1000عدد دو روزه 699/000 تومان
10186 پوستر A3 گلاسه 300 گرمی بدون روکش 2000عدد دو روزه 1/298/000 تومان
10187 پوستر A3 گلاسه 300 گرمی باروکش سلفون براق 1000عدد سه روزه 760/000 تومان
10188 پوستر A3 گلاسه 300 گرمی باروکش سلفون براق 2000عدد سه روزه 1/573/000 تومان
10189 پوستر A3 گلاسه 300 گرمی باروکش سلفون مات 1000عدد سه روزه 858/000 تومان
10190 پوستر A3 گلاسه 300 گرمی باروکش سلفون مات 2000عدد سه روزه 1/617/000 تومان
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
10201 بروشور سه لتی A4 دو رو گلاسه 135 گرمی بدون روکش 1000 عدد چهار روزه 249/000تومان
10202 بروشور سه لتی A4 دو رو گلاسه 135 گرمی بدون روکش 2000 عدد چهار روزه 400/000تومان
10203 بروشور سه لتی A4 دو رو گلاسه 200 گرمی بدون روکش 1000 عدد چهار روزه 310/000تومان
10204 بروشور سه لتی A4 دو رو گلاسه 200 گرمی بدون روکش 2000 عدد چهار روزه 500/000تومان
10205 بروشور سه لتی A4 دو رو گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق 1000 عدد چهار روزه 430/000تومان
10206 بروشور سه لتی A4 دو رو گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق 2000 عدد چهار روزه 740/000تومان
10207 بروشور سه لتی A4 دو رو گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون مات 1000 عدد چهار روزه 450/000تومان
10208 بروشور سه لتی A4 دو رو گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون مات 2000 عدد چهار روزه 780/000تومان
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
10251 فاکتورA5 دو نسخه ای تک رنگ(10 بسته) 500 شماره سه روزه 50/000 تومان
10252 فاکتورA5 دو نسخه ای تک رنگ(20 بسته) 1000 شماره سه روزه 95/000 تومان
10253 فاکتورA5 دو نسخه ای تک رنگ(40 بسته) 2000 شماره چهار روزه 175/000 تومان
10254 فاکتورA5 دو نسخه ای دو رنگ(40 بسته) 2000 شماره چهار روزه 205/000 تومان
10255 فاکتورA5 دو نسخه ای چهار رنگ(40 بسته) 2000 شماره چهار روزه 265/000 تومان
10256 فاکتورA4 دو نسخه ای تک رنگ(10 بسته) 500 شماره سه روزه 100/000 تومان
10257 فاکتورA4 دو نسخه ای تک رنگ(20 بسته) 1000 شماره سه روزه 160/000 تومان
10258 فاکتورA4 دو نسخه ای تک رنگ(40 بسته) 2000 شماره چهار روزه 270/000 تومان
10259 فاکتورA4 دو نسخه ای دو رنگ(20 بسته) 1000 شماره چهار روزه 190/000 تومان
10260 فاکتورA4 دو نسخه ای دو رنگ(40 بسته) 2000شماره چهار روزه 300/000 تومان
10261 فاکتورA4 دو نسخه ای چهار رنگ(20 بسته) 1000 شماره چهار روزه 245/000 تومان
10262 فاکتورA4 دو نسخه ای چهار رنگ(40 بسته) 2000 شماره چهار روزه 400/000 تومان
10263 فاکتورA5 دو نسخه ای کاربن لس تک رنگ (40 بسته) 2000 شماره چهار روزه 230/000 تومان
10264 فاکتورA5 دو نسخه ای کاربن لس دو رنگ (40 بسته) 2000 شماره چهار روزه 260/000 تومان
10265 فاکتورA5 دو نسخه ای کاربن لس چهار رنگ (40 بسته) 2000 شماره چهار روزه 310/000 تومان
10264 فاکتورA4 دو نسخه ای کاربن لس تک رنگ (20 بسته) 1000 شماره چهار روزه 230/000 تومان
10264 فاکتورA4 دو نسخه ای کاربن لس دو رنگ  (20 بسته) 1000 شماره چهار روزه 260/000 تومان
10264 فاکتورA4 دو نسخه ای کاربن لس چهار رنگ (20 بسته) 1000 شماره چهار روزه 310/000 تومان
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
10351 A4فولدر گلاسه 250گرمی-با روکش سلفون براق 1000 عدد 5 روزه 900/000 تومان
10352 A4فولدر گلاسه 250گرمی-با روکش سلفون براق 2000 عدد 5 روزه 1/680/000 تومان
10353 A4فولدر گلاسه 250گرمی-با روکش سلفون مات 1000 عدد 5 روزه 940/000 تومان
10354 A4فولدر گلاسه 250گرمی-با روکش سلفون مات 2000 عدد 5 روزه 1/740/000 تومان
10355 A4فولدر گلاسه 300گرمی-با روکش سلفون براق 1000 عدد 5 روزه 990/000 تومان
10356 A4فولدر گلاسه 300گرمی-با روکش سلفون براق 2000 عدد 5 روزه 1/880/000 تومان
10357 A4فولدر گلاسه 300گرمی-با روکش سلفون مات 1000 عدد 5 روزه 1/040/000 تومان
10358 A4فولدر گلاسه 300گرمی-با روکش سلفون مات 2000 عدد 5 روزه 1/940/000 تومان
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
10401 برچسب کاغذی17*25 چهاررنگ 1000عدد ده روزه 350/000 تومان
10402 برچسب کاغذی17*25 چهاررنگ 2000عدد هفت روزه 670/000 تومان
10403 برچسب کاغذی17*25 چهاررنگ 4000عدد دو روزه 1/280/000 تومان
کد محصول
عنوان
توضیحات
تعداد چاپ
زمان تحویل
مبلغ
ثبت سفارش
10451
مجله 8 صفحه-سایز -A5صحافی منگنه
جلد250سلفون-داخلی135 گلاسه
1000 جلد
پنج روز
695/000 تومان
10452
مجله 8 صفحه-سایز -A5صحافی منگنه
جلد250سلفون-داخلی135 گلاسه
2000 جلد
پنج روز
1/350/000 تومان
10453
مجله 8 صفحه-سایز -A4صحافی منگنه
جلد250سلفون-داخلی135 گلاسه
1000 جلد
پنج روز
1/360/000تومان
10454
مجله 8 صفحه-سایز -A5صحافی منگنه
جلد250سلفون-داخلی135 گلاسه
2000 جلد
شش روز
2/550/000 تومان
کد محصول
عنوان
توضیحات
تعداد چاپ
زمان تحویل
مبلغ
ثبت سفارش
10501
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 30*20
1000 عدد
یک الی سه روزه
350/000 تومان
10502
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 35*25
1000 عدد
یک الی سه روزه
440/000 تومان
10503
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 40*30
1000 عدد
یک الی سه روزه
530/000 تومان
10504
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 45*35
1000 عدد
یک الی سه روزه
630/000 تومان
10505
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 40*40
1000 عدد
یک الی سه روزه
700/000 تومان
10506
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 50*40
1000 عدد
یک الی سه روزه
800/000 تومان
10507
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 35*45
1000 عدد
یک الی سه روزه
700/000 تومان
10508
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 50*45
1000 عدد
یک الی سه روزه
950/000 تومان
10509
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 50*50
1000 عدد
یک الی سه روزه
103/000 تومان
10510
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 40*60
1000 عدد
یک الی سه روزه
980/000
تومان
10511
ساک دستی سوزنی دسته موزی-کف کاست
سایز 30*20
1000 عدد
یک الی سه روزه
380/000
تومان
10512
ساک دستی سوزنی دسته موزی-کف کاست
سایز 35*25
1000 عدد
یک الی سه روزه
 480/000
تومان
10513
ساک دستی سوزنی دسته موزی-کف کاست
سایز 40*30
1000 عدد
یک الی سه روزه
580/000
تومان
10514
ساک دستی سوزنی دسته موزی-کف کاست
سایز 45*35
1000 عدد
یک الی سه روزه
690/000
تومان
10515
ساک دستی سوزنی دسته موزی-کف کاست
سایز 40*40
1000 عدد
یک الی سه روزه
750/000
تومان
10516
ساک دستی سوزنی دسته موزی-کف کاست
سایز 50*40
1000 عدد
یک الی سه روزه
850/000
تومان
10517
ساک دستی سوزنی دسته موزی-کف کاست
سایز 35*45
1000 عدد
یک الی سه روزه
 750/000 تومان
10518
ساک دستی سوزنی دسته موزی-کف کاست
سایز 50*45
1000 عدد
یک الی سه روزه
1/000/000
تومان
10519
ساک دستی سوزنی دسته موزی-کف کاست
سایز 50*50
1000 عدد
یک الی سه روزه
1/080/000
تومان
قیمت ها برای ساک دستی با دسته بندی 100 تومان اضافه میگردد.
تعداد اجناس برای اجناس خام بدون چاپ محدودیت تعداد ندارد.(از یک عدد به بالا)
هزینه چاپ ،رنگ چاپ غیر از طلایی و نقره ای هر عدد 90 تومان
هزینه چاپ ،رنگ چاپ نقره ای هر عدد 100 تومان
هزینه چاپ ،رنگ چاپ طلایی هر عدد 110 تومان
تعداد زیر 500 عدد شامل هزینه کلیشه میشود. هزینه کلیشه سایز آ۴ - 17000 تومان می باشد.و سایز آ۳ - 22000 تومان می باشد.
کد محصول
عنوان
توضیحات
تعداد چاپ
زمان تحویل
مبلغ
ثبت سفارش
10551
ساک دستی کاغذی
سایز 7*22*14
گلاسه 250 گرم با روکش سلفون براق
1000 عدد
پنج روزه
950/000 تومان
10551
ساک دستی کاغذی
سایز 7*22*14
گلاسه 250 گرم با روکش سلفون مات
1000 عدد
پنج روزه
980/000 تومان
10551
ساک دستی کاغذی
سایز 7*22*14
گلاسه 300 گرم با روکش سلفون براق
1000 عدد
پنج روزه
1/020/000 تومان
10551
ساک دستی کاغذی
سایز 7*22*14
گلاسه 300 گرم با روکش سلفون مات
1000 عدد
پنج روزه
1/090/000 تومان
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
 10601  جلد مدارک(جلد بیمه نامه)  4 برگی-طلق  1000عدد  3 روزه  1/200/000 تومان  
 10602   جلد مدارک(جلد بیمه نامه)   4برگی-سوزنی  1000 عدد  3روزه  1/300/000 تومان  
 10604   جلد مدارک(جلد بیمه نامه) صلیبی  4برگی-سوزنی  1000 عدد  3روزه  2/300/000 تومان  
 10605   جلد مدارک(جلد بیمه نامه) صلیبی همراه با کیف پول  4برگی-سوزنی  1000 عدد  3روزه  2/400/000 تومان  
هزینه چاپ سیلک هر عدد 100 تومان (تیراژ 200 عدد به بالا)
هزینه چاپ سیلک زیر 200 عدد مبلغ 20/000 تومان(فرم 20/000 تومان)
هزینه طلاکوب و نقره کوب تا 100 عدد 15/000 تومان
هزینه طلاکوب و نقره کوب 101 تا 500 عدد هر عدد 130 تومان
هزینه طلاکوب و نقره کوب 501 عدد به بالا هر عدد 110 تومان
هزینه طلاکوب تو گود تا 100 عدد 25/000 تومان
هزینه طلاکوب تو گود 100عدد تا 500 عدد هر عدد 250 تومان
هزینه طلاکوب تو گود از 500عدد به بالا هر عدد 200 تومان
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
             
             
             
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
             
             
             

دیدگاه مشتریان ایران تبلیغ

مریلا فاتح پور

به روز بودن، احترام به نظر مشتری و تلاش در جهت کسب رضایت مشتریان، پاسخگویی عالی و برخورداری از دانش کافی در زمینه طراحی و چاپ و تبلیغات از جمله ویژگی های مثبت شرکت ایران تبلیغ می باشد. با تشکر

محمد جواد حیدری مدیر موسسه سرای اندیشه

همکاری با مجموعه ایران تبلیغ یکی از بهترین تجربیات حرفه‌ای موسسه ما می‌باشد. سرعت و دقت طراحان و کارکنان ایران تبلیغ در کنار مسئولیت پذیری و سعی در جهت جلب رضایت مشتریان، عواملی هستند که باعث متمایز شدن ایران تبلیغ از دیگر چاپخانه های کشور می باشد.

مجید شهربانویی مدیرعامل شرکت صنعت تدبیر

تجربه شخصی ما با سایت ایران تبلیغ یکی از بهترین دوران کاری را برای ما رقم زده که هم اکنون بازخورد کارهای طراحی و چاپ شده توسط مجموعه ایران تبلیغ در کمتر از یکسال بسیار مثبت ارزیابی می شود. طراحی منحصر به فرد و زیبا، تحویل در زمان تعهد شده از ویژگی های بارز سایت ایران تبلیغ می باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان تماس بگیرید:

031-32245800  -  09132020139

جدیدترین مطالب وبلاگ

چاپ آنلاین و هدایای تبلیغاتی مشهد
23 آذر 1397

چاپ آنلاین و هدایای تبلیغاتی مشهد

یکی از استان های بزرگ و مهم کشور که در شمال شرق ایران قرار دارد استان خراسان رضوی است. مرکز این استان شهر مشهد مقدس است که به مشهد رضوی نیز معروف است. جمعیت این شهر تا حوالی...

سفارش چاپ آنلاین در قم
17 آذر 1397

سفارش چاپ آنلاین در قم

قم از کلان‌شهرهای ایران است که در ۱۲۵ کیلومتری جنوب تهران پایتخت ایران واقع شده‌است. این شهر در کنار رودخانه قمرود و در دشت قم قرار دارد. شهر قم مرکز استان قم و نیز مرکز...

تبلیغات نمایشگاهی
25 اردیبهشت 1398

تبلیغات نمایشگاهی

امروزه برگزاری نمایشگاه ها دارای شرایط و قوانین مختلفی می باشند. بسیاری از افراد برای فروش کالاهای خود سعی دارند با مراجعه به نمایشگاه ها این کار را صورت دهند. مهم ترین رکن...

چاپ آنلاین در کرمان
23 آذر 1397

چاپ آنلاین در کرمان

کرمان سومین استان مرتفع ایران بعد از شهرکرد و یاسوج است. تابستان های نسبتا خنک و زمستاک سرد دارد. استان کرمان با استان های یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و استان فارس هم...

چاپ آنلاین کردستان
23 آذر 1397

چاپ آنلاین کردستان

شهرستان سنندج مرکز استان کردستان در غرب ایران است. مساحت این استان ۲۸/۲۰۰ کیلومترمربع که این استان با استان های آذربایجان غربی، زنجان، همدان، کرمانشاه هم مرز است. از خصوصیات...

چاپ آنلاین در شیراز
23 آذر 1397

چاپ آنلاین در شیراز

شهرستان شیراز مرکز استان فارس است. شهرستان شیراز به مانند شهرستان مشهد در سال ۱۳۱۶ تاسیس گردیده است. جمعیت شیراز براساس سدشماری سال ۹۵ حدود ۱۸۶۰۰۰۰ نفر بوده است. شیراز دارای...