تعرفه چاپ

با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه بر آن هستیم که پایین ترین قیمت ها به روز رسانی شود امید است که قدمی هرچند کوچک در پیشبرد اهداف مشتریان عزیز صورت گیرد.

کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
10001 تراکتA5 تک رنگ -تحریر 80 گرمی 1000 عدد یکروزه استعلام آنلاین قیمت  
10002 تراکت A5 تک رنگ -تحریر 80 گرمی 2000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت  
10003 تراکت A5 تک رنگ -تحریر 80 گرمی 4000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت سفارش تراکت a5 
10004 تراکت A5 دو رنگ -تحریر 80 گرمی 2000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت  سفارش تراکت a5
10005 تراکت A5 دو رنگ -تحریر 80 گرمی 4000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت  سفارش تراکت a5
10006 تراکت A5 چهاررنگ -تحریر 80 گرمی 2000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت سفارش تراکت a5 
 10007 تراکت A5 چهاررنگ -تحریر 80 گرمی 2000 عدد  هفت روز استعلام آنلاین قیمت  
10008 تراکت A5 چهاررنگ -تحریر 80 گرمی 4000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت  
10009 تراکت A5 چهاررنگ -گلاسه 135گرمی   2000عدد  دو روزه استعلام آنلاین قیمت  
10010 تراکت A5 چهاررنگ -گلاسه 135گرمی   2000عدد هفت روزه استعلام آنلاین قیمت  
10011 تراکت A5 چهاررنگ -گلاسه 135گرمی   4000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت  
10012 تراکت A4 تک رنگ -تحریر 80 گرمی  1000عدد دوروزه استعلام آنلاین قیمت  
10013 تراکت A4 تک رنگ -تحریر 80 گرمی    2000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت  
10014 تراکت A4 دو رنگ -تحریر 80 گرمی   1000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت  
10015 تراکت A4 دو رنگ -تحریر 80 گرمی   1000عدد هفت روزه استعلام آنلاین قیمت  
10016 تراکت A4 دو رنگ -تحریر 80 گرمی 2000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت  
10017 تراکت A4 چهاررنگ -تحریر 80 گرمی 1000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت  
10018 تراکت A4 چهاررنگ -تحریر 80 گرمی 1000 عدد هفت روزه استعلام آنلاین قیمت  
10019 تراکت A4 چهاررنگ -تحریر 80 گرمی 2000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت  
10020  تراکت A4 چهاررنگ -گلاسه 135گرمی   1000عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت  
10021   تراکت A4 چهاررنگ -گلاسه 135گرمی   1000 عدد هفت روزه استعلام آنلاین قیمت  
10022  تراکت A4 چهاررنگ -گلاسه 135گرمی  2000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت  
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
10023 سربرگ A5 تک رنگ تحریر 80 گرمی 1000 عدد یک روزه استعلام آنلاین قیمت
10024 سربرگ A5 تک رنگ تحریر 80 گرمی 2000 عدد یک روزه استعلام آنلاین قیمت  
10025 سربرگ A5 تک رنگ تحریر 80 گرمی 4000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10026 سربرگ A5 دو رنگ تحریر 80 گرمی 2000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10027 سربرگ A5 دو رنگ تحریر 80 گرمی 4000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10028 سربرگ A5 چهار رنگ تحریر 80 گرمی 2000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10029 سربرگ A5 چهار رنگ تحریر 80 گرمی 2000 عدد هفت روزه استعلام آنلاین قیمت
10030 سربرگ A5 چهار رنگ تحریر 80 گرمی 4000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10031 سربرگ A4  تک رنگ تحریر 80 گرمی  1000 عدد  یک روزه  استعلام آنلاین قیمت
10032  سربرگ A4  تک رنگ تحریر 80 گرمی 2000 عدد  دو روزه  استعلام آنلاین قیمت
10033  سربرگ A4 دو رنگ تحریر 80 گرمی  1000 عدد  دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10034 سربرگ A4 دو رنگ تحریر 80 گرمی 1000 عدد  هفت روزه  استعلام آنلاین قیمت
10035 سربرگ A4 دو رنگ تحریر 80 گرمی 2000 عدد   دو روزه  استعلام آنلاین قیمت
10036 سربرگ A4 چهار رنگ تحریر 80 گرمی 1000 عدد  دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10037 سربرگ A4 چهار رنگ تحریر 80 گرمی 1000 عدد   هفت روزه استعلام آنلاین قیمت
10038 سربرگ A4 چهار رنگ تحریر 80 گرمی 2000 عدد    دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10039 سربرگ A4 , A5 تک رنگ تحریر 80 گرمی 1000 عدد A4
2000 عدد A5
دو روزه  استعلام آنلاین قیمت
10040 سربرگ A4 , A5 دو رنگ تحریر 80 گرمی  1000 عدد A4
2000 عدد A5
دو روزه  استعلام آنلاین قیمت
10041 سربرگ A4 , A5 چهار رنگ تحریر 80 گرمی 1000 عدد A4
2000 عدد A5
دو روزه  استعلام آنلاین قیمت
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
10051 پاکت نامه_ملخی) کاغذ تحریر 80 گرمی-تک رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
10052 پاکت نامه_ملخی) کاغذ تحریر 80 گرمی-تک رنگ 1000عدد ده روزه استعلام آنلاین قیمت
10053 پاکت نامه_ملخی) کاغذ تحریر 80 گرمی-تک رنگ 2000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
10054 پاکت نامه_ملخی) کاغذ تحریر 80 گرمی-دو رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
10055 پاکت نامه_ملخی) کاغذ تحریر 80 گرمی-دو رنگ 1000عدد ده روزه استعلام آنلاین قیمت
10056 پاکت نامه_ملخی) کاغذ تحریر 80 گرمی-دو رنگ 2000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
10057 پاکت نامه_ملخی) کاغذ تحریر 80 گرمی-چهار رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
10058 پاکت نامه_ملخی) کاغذ تحریر 80 گرمی-چهار رنگ 1000عدد ده روزه استعلام آنلاین قیمت
10059 پاکت نامه_ملخی) کاغذ تحریر 80 گرمی-چهار رنگ 2000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
10059 پاکت نامه_ملخی) گلاسه 135 گرمی-چهار رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
10059 پاکت نامه_ملخی) گلاسه 135 گرمی-چهار رنگ 1000عدد ده روزه استعلام آنلاین قیمت
10059 پاکت نامه_ملخی) گلاسه 135 گرمی-چهار رنگ 2000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
10060 پاکت A5 کاغذ تحریر 80 گرمی-تک رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
10059 پاکت A5 کاغذ تحریر 80 گرمی-تک رنگ 1000عدد ده روزه استعلام آنلاین قیمت
10059 پاکت A5 کاغذ تحریر 80 گرمی-تک رنگ 2000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
10059 پاکت A5 کاغذ تحریر 80 گرمی-دو رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
10059 پاکت A5 کاغذ تحریر 80 گرمی-دو رنگ 1000عدد ده روزه استعلام آنلاین قیمت
10059 پاکت A5 کاغذ تحریر 80 گرمی-چهار رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
10059 پاکت A5 کاغذ تحریر 80 گرمی-چهار رنگ 1000عدد ده روزه استعلام آنلاین قیمت
10059 پاکت A5 کاغذ تحریر 80 گرمی-چهار رنگ 2000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
10059 پاکت A4 کاغذ تحریر 80 گرمی-تک رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
10059 پاکت A4 کاغذ تحریر 80 گرمی-تک رنگ 2000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
10059 پاکت A4 کاغذ تحریر 80 گرمی-دو رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
10059 پاکت A4 کاغذ تحریر 80 گرمی-دو رنگ 2000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
10059 پاکت A4 کاغذ تحریر 80 گرمی-چهار رنگ 1000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
10059 پاکت A4 کاغذ تحریر 80 گرمی-چهار رنگ 2000عدد 3 الی 4 روزه استعلام آنلاین قیمت
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
10151 پوستر A4 گلاسه 135 گرمی 1000 عدد ده روزه استعلام آنلاین قیمت
10152 پوستر A4 گلاسه 135 گرمی 2000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10153 پوستر A4 گلاسه 200 گرمی بدون روکش 1000 عدد ده روزه استعلام آنلاین قیمت
10154 پوستر A4 گلاسه 200 گرمی بدون روکش 2000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10155 پوستر A4 گلاسه 200 گرمی باروکش سلفون براق 1000 عدد ده روزه استعلام آنلاین قیمت
10156 پوستر A4 گلاسه 200 گرمی باروکش سلفون براق 2000 عدد سه روزه استعلام آنلاین قیمت
10157 پوستر A4 گلاسه 200 گرمی باروکش سلفون مات 1000 عدد ده روزه استعلام آنلاین قیمت
10158 پوستر A4 گلاسه 200 گرمی باروکش سلفون مات 2000 عدد سه روزه استعلام آنلاین قیمت
10159  پوستر A4 گلاسه 250 گرمی بدون روکش 1000عدد ده روزه استعلام آنلاین قیمت
10160 پوستر A4 گلاسه 250 گرمی بدون روکش 2000عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10161  پوستر A4 گلاسه 250 گرمی باروکش سلفون براق 1000عدد  ده روزه استعلام آنلاین قیمت
10162 پوستر A4 گلاسه 250 گرمی باروکش سلفون براق 2000عدد  سه روزه  استعلام آنلاین قیمت
10163  پوستر A4 گلاسه 250 گرمی باروکش سلفون مات   1000عدد ده روزه استعلام آنلاین قیمت
10164 پوستر A4 گلاسه 250 گرمی باروکش سلفون مات   2000عدد  سه روزه استعلام آنلاین قیمت
10165 پوستر A4 گلاسه 300 گرمی بدون روکش 1000عدد ده روزه استعلام آنلاین قیمت
10166 پوستر A4 گلاسه 300 گرمی بدون روکش 2000عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10167 پوستر A4 گلاسه 300 گرمی باروکش سلفون براق 1000عدد ده روزه استعلام آنلاین قیمت
10168 پوستر A4 گلاسه 300 گرمی باروکش سلفون براق 2000عدد سه روزه استعلام آنلاین قیمت
10169 پوستر A4 گلاسه 300 گرمی باروکش سلفون مات 1000عدد ده روزه استعلام آنلاین قیمت
10170 پوستر A4 گلاسه 300 گرمی باروکش سلفون مات 2000عدد سه روزه استعلام آنلاین قیمت
10171 پوستر A3 گلاسه 135 گرمی 1000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10172 پوستر A3 گلاسه 135 گرمی 2000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10173 پوستر A3 گلاسه 200 گرمی بدون روکش 1000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10174 پوستر A3 گلاسه 200 گرمی بدون روکش 2000 عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10175 پوستر A3 گلاسه 200 گرمی باروکش سلفون براق 1000 عدد سه روزه استعلام آنلاین قیمت
10176 پوستر A3 گلاسه 200 گرمی باروکش سلفون براق 2000 عدد سه روزه استعلام آنلاین قیمت
10177 پوستر A3 گلاسه 200 گرمی باروکش سلفون مات 1000 عدد سه روزه استعلام آنلاین قیمت
10178 پوستر A3 گلاسه 200 گرمی باروکش سلفون مات 2000 عدد سه روزه استعلام آنلاین قیمت
10179 پوستر A3 گلاسه 250 گرمی بدون روکش 1000عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10180 پوستر A3 گلاسه 250 گرمی بدون روکش 2000عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10181 پوستر A3 گلاسه 250 گرمی باروکش سلفون براق 1000عدد  سه روزه  استعلام آنلاین قیمت
10182 پوستر A3 گلاسه 250 گرمی باروکش سلفون براق 2000عدد  سه روزه  استعلام آنلاین قیمت
10183 پوستر A3 گلاسه 250 گرمی باروکش سلفون مات   1000عدد  سه روزه استعلام آنلاین قیمت
10184 پوستر A3 گلاسه 250 گرمی باروکش سلفون مات 2000عدد سه روزه استعلام آنلاین قیمت
10185 پوستر A3 گلاسه 300 گرمی بدون روکش 1000عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10186 پوستر A3 گلاسه 300 گرمی بدون روکش 2000عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت
10187 پوستر A3 گلاسه 300 گرمی باروکش سلفون براق 1000عدد سه روزه استعلام آنلاین قیمت
10188 پوستر A3 گلاسه 300 گرمی باروکش سلفون براق 2000عدد سه روزه استعلام آنلاین قیمت
10189 پوستر A3 گلاسه 300 گرمی باروکش سلفون مات 1000عدد سه روزه استعلام آنلاین قیمت
10190 پوستر A3 گلاسه 300 گرمی باروکش سلفون مات 2000عدد سه روزه استعلام آنلاین قیمت
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
10201 بروشور سه لتی A4 دو رو گلاسه 135 گرمی بدون روکش 1000 عدد چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10202 بروشور سه لتی A4 دو رو گلاسه 135 گرمی بدون روکش 2000 عدد چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10203 بروشور سه لتی A4 دو رو گلاسه 200 گرمی بدون روکش 1000 عدد چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10204 بروشور سه لتی A4 دو رو گلاسه 200 گرمی بدون روکش 2000 عدد چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10205 بروشور سه لتی A4 دو رو گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق 1000 عدد چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10206 بروشور سه لتی A4 دو رو گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق 2000 عدد چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10207 بروشور سه لتی A4 دو رو گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون مات 1000 عدد چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10208 بروشور سه لتی A4 دو رو گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون مات 2000 عدد چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
10251 فاکتورA5 دو نسخه ای تک رنگ(10 بسته) 500 شماره سه روزه استعلام آنلاین قیمت
10252 فاکتورA5 دو نسخه ای تک رنگ(20 بسته) 1000 شماره سه روزه استعلام آنلاین قیمت
10253 فاکتورA5 دو نسخه ای تک رنگ(40 بسته) 2000 شماره چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10254 فاکتورA5 دو نسخه ای دو رنگ(40 بسته) 2000 شماره چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10255 فاکتورA5 دو نسخه ای چهار رنگ(40 بسته) 2000 شماره چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10256 فاکتورA4 دو نسخه ای تک رنگ(10 بسته) 500 شماره سه روزه استعلام آنلاین قیمت
10257 فاکتورA4 دو نسخه ای تک رنگ(20 بسته) 1000 شماره سه روزه استعلام آنلاین قیمت
10258 فاکتورA4 دو نسخه ای تک رنگ(40 بسته) 2000 شماره چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10259 فاکتورA4 دو نسخه ای دو رنگ(20 بسته) 1000 شماره چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10260 فاکتورA4 دو نسخه ای دو رنگ(40 بسته) 2000شماره چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10261 فاکتورA4 دو نسخه ای چهار رنگ(20 بسته) 1000 شماره چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10262 فاکتورA4 دو نسخه ای چهار رنگ(40 بسته) 2000 شماره چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10263 فاکتورA5 دو نسخه ای کاربن لس تک رنگ (40 بسته) 2000 شماره چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10264 فاکتورA5 دو نسخه ای کاربن لس دو رنگ (40 بسته) 2000 شماره چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10265 فاکتورA5 دو نسخه ای کاربن لس چهار رنگ (40 بسته) 2000 شماره چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10264 فاکتورA4 دو نسخه ای کاربن لس تک رنگ (20 بسته) 1000 شماره چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10264 فاکتورA4 دو نسخه ای کاربن لس دو رنگ  (20 بسته) 1000 شماره چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
10264 فاکتورA4 دو نسخه ای کاربن لس چهار رنگ (20 بسته) 1000 شماره چهار روزه استعلام آنلاین قیمت
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
10351 A4فولدر گلاسه 250گرمی-با روکش سلفون براق 1000 عدد 5 روزه استعلام آنلاین قیمت
10352 A4فولدر گلاسه 250گرمی-با روکش سلفون براق 2000 عدد 5 روزه استعلام آنلاین قیمت
10353 A4فولدر گلاسه 250گرمی-با روکش سلفون مات 1000 عدد 5 روزه استعلام آنلاین قیمت
10354 A4فولدر گلاسه 250گرمی-با روکش سلفون مات 2000 عدد 5 روزه استعلام آنلاین قیمت
10355 A4فولدر گلاسه 300گرمی-با روکش سلفون براق 1000 عدد 5 روزه استعلام آنلاین قیمت
10356 A4فولدر گلاسه 300گرمی-با روکش سلفون براق 2000 عدد 5 روزه استعلام آنلاین قیمت
10357 A4فولدر گلاسه 300گرمی-با روکش سلفون مات 1000 عدد 5 روزه استعلام آنلاین قیمت
10358 A4فولدر گلاسه 300گرمی-با روکش سلفون مات 2000 عدد 5 روزه استعلام آنلاین قیمت
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
10401 برچسب کاغذی17*25 چهاررنگ 1000عدد ده روزه استعلام آنلاین قیمت
10402 برچسب کاغذی17*25 چهاررنگ 2000عدد هفت روزه استعلام آنلاین قیمت
10403 برچسب کاغذی17*25 چهاررنگ 4000عدد دو روزه استعلام آنلاین قیمت
کد محصول
عنوان
توضیحات
تعداد چاپ
زمان تحویل
مبلغ
ثبت سفارش
10451
مجله 8 صفحه-سایز -A5صحافی منگنه
جلد250سلفون-داخلی135 گلاسه
1000 جلد
پنج روز
استعلام آنلاین قیمت
10452
مجله 8 صفحه-سایز -A5صحافی منگنه
جلد250سلفون-داخلی135 گلاسه
2000 جلد
پنج روز
استعلام آنلاین قیمت
10453
مجله 8 صفحه-سایز -A4صحافی منگنه
جلد250سلفون-داخلی135 گلاسه
1000 جلد
پنج روز
استعلام آنلاین قیمت
10454
مجله 8 صفحه-سایز -A5صحافی منگنه
جلد250سلفون-داخلی135 گلاسه
2000 جلد
شش روز
استعلام آنلاین قیمت
کد محصول
عنوان
توضیحات
تعداد چاپ
زمان تحویل
مبلغ
ثبت سفارش
10501
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 30*20
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
10502
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 35*25
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
10503
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 40*30
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
10504
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 45*35
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
10505
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 40*40
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
10506
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 50*40
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
10507
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 35*45
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
10508
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 50*45
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
10509
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 50*50
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
10510
ساک دستی سوزنی دسته موزی
سایز 40*60
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
10511
ساک دستی سوزنی دسته موزی-کف کاست
سایز 30*20
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
10512
ساک دستی سوزنی دسته موزی-کف کاست
سایز 35*25
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
10513
ساک دستی سوزنی دسته موزی-کف کاست
سایز 40*30
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
10514
ساک دستی سوزنی دسته موزی-کف کاست
سایز 45*35
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
10515
ساک دستی سوزنی دسته موزی-کف کاست
سایز 40*40
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
10516
ساک دستی سوزنی دسته موزی-کف کاست
سایز 50*40
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
10517
ساک دستی سوزنی دسته موزی-کف کاست
سایز 35*45
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
10518
ساک دستی سوزنی دسته موزی-کف کاست
سایز 50*45
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
10519
ساک دستی سوزنی دسته موزی-کف کاست
سایز 50*50
1000 عدد
یک الی سه روزه
استعلام آنلاین قیمت
قیمت ها برای ساک دستی با دسته بندی 100 تومان اضافه میگردد.
تعداد اجناس برای اجناس خام بدون چاپ محدودیت تعداد ندارد.(از یک عدد به بالا)
هزینه چاپ ،رنگ چاپ غیر از طلایی و نقره ای هر عدد 90 تومان
هزینه چاپ ،رنگ چاپ نقره ای هر عدد 100 تومان
هزینه چاپ ،رنگ چاپ طلایی هر عدد 110 تومان
تعداد زیر 500 عدد شامل هزینه کلیشه میشود. هزینه کلیشه سایز آ۴ - 17000 تومان می باشد.و سایز آ۳ - 22000 تومان می باشد.
کد محصول
عنوان
توضیحات
تعداد چاپ
زمان تحویل
مبلغ
ثبت سفارش
10551
ساک دستی کاغذی
سایز 7*22*14
گلاسه 250 گرم با روکش سلفون براق
1000 عدد
پنج روزه
استعلام آنلاین قیمت
10551
ساک دستی کاغذی
سایز 7*22*14
گلاسه 250 گرم با روکش سلفون مات
1000 عدد
پنج روزه
استعلام آنلاین قیمت
10551
ساک دستی کاغذی
سایز 7*22*14
گلاسه 300 گرم با روکش سلفون براق
1000 عدد
پنج روزه
استعلام آنلاین قیمت
10551
ساک دستی کاغذی
سایز 7*22*14
گلاسه 300 گرم با روکش سلفون مات
1000 عدد
پنج روزه
استعلام آنلاین قیمت
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
 10601  جلد مدارک(جلد بیمه نامه)  4 برگی-طلق  1000عدد  3 روزه استعلام آنلاین قیمت  
 10602   جلد مدارک(جلد بیمه نامه)   4برگی-سوزنی  1000 عدد  3روزه استعلام آنلاین قیمت  
 10604   جلد مدارک(جلد بیمه نامه) صلیبی  4برگی-سوزنی  1000 عدد  3روزه استعلام آنلاین قیمت  
 10605   جلد مدارک(جلد بیمه نامه) صلیبی همراه با کیف پول  4برگی-سوزنی  1000 عدد  3روزه استعلام آنلاین قیمت  
هزینه چاپ سیلک هر عدد 100 تومان (تیراژ 200 عدد به بالا)
هزینه چاپ سیلک زیر 200 عدد مبلغ 20/000 تومان(فرم 20/000 تومان)
هزینه طلاکوب و نقره کوب تا 100 عدد 15/000 تومان
هزینه طلاکوب و نقره کوب 101 تا 500 عدد هر عدد 130 تومان
هزینه طلاکوب و نقره کوب 501 عدد به بالا هر عدد 110 تومان
هزینه طلاکوب تو گود تا 100 عدد 25/000 تومان
هزینه طلاکوب تو گود 100عدد تا 500 عدد هر عدد 250 تومان
هزینه طلاکوب تو گود از 500عدد به بالا هر عدد 200 تومان
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
             
             
             
کد محصول عنوان توضیحات تعداد چاپ زمان تحویل مبلغ ثبت سفارش
             
             
             

دیدگاه مشتریان ایران تبلیغ

مریلا فاتح پور

به روز بودن، احترام به نظر مشتری و تلاش در جهت کسب رضایت مشتریان، پاسخگویی عالی و برخورداری از دانش کافی در زمینه طراحی و چاپ و تبلیغات از جمله ویژگی های مثبت شرکت ایران تبلیغ می باشد. با تشکر

محمد جواد حیدری مدیر موسسه سرای اندیشه

همکاری با مجموعه ایران تبلیغ یکی از بهترین تجربیات حرفه‌ای موسسه ما می‌باشد. سرعت و دقت طراحان و کارکنان ایران تبلیغ در کنار مسئولیت پذیری و سعی در جهت جلب رضایت مشتریان، عواملی هستند که باعث متمایز شدن ایران تبلیغ از دیگر چاپخانه های کشور می باشد.

مجید شهربانویی مدیرعامل شرکت صنعت تدبیر

تجربه شخصی ما با سایت ایران تبلیغ یکی از بهترین دوران کاری را برای ما رقم زده که هم اکنون بازخورد کارهای طراحی و چاپ شده توسط مجموعه ایران تبلیغ در کمتر از یکسال بسیار مثبت ارزیابی می شود. طراحی منحصر به فرد و زیبا، تحویل در زمان تعهد شده از ویژگی های بارز سایت ایران تبلیغ می باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان تماس بگیرید:

031-32245800  -  09132020139

جدیدترین مطالب وبلاگ

چاپ آنلاین شهرکرد
23 آذر 1397

چاپ آنلاین شهرکرد

شَهرکُرد یکی از شهرهای مرکزی ایران و مرکز شهرستان شهرکرد و استان چهارمحال و بختیاری است و در ۹۷ کیلومتری جنوب غرب اصفهان قرار دارد. شهرکرد مرتفع‌ترین مرکز استان در ایران است....

سفارش چاپ آنلاین در قم
17 آذر 1397

سفارش چاپ آنلاین در قم

قم از کلان‌شهرهای ایران است که در ۱۲۵ کیلومتری جنوب تهران پایتخت ایران واقع شده‌است. این شهر در کنار رودخانه قمرود و در دشت قم قرار دارد. شهر قم مرکز استان قم و نیز مرکز...

چاپ آنلاین و هدایای تبلیغاتی مشهد
23 آذر 1397

چاپ آنلاین و هدایای تبلیغاتی مشهد

یکی از استان های بزرگ و مهم کشور که در شمال شرق ایران قرار دارد استان خراسان رضوی است. مرکز این استان شهر مشهد مقدس است که به مشهد رضوی نیز معروف است. جمعیت این شهر تا حوالی...

چاپ آنلاین در بوشهر
17 آذر 1397

چاپ آنلاین در بوشهر

بندر بوشهر شهری بندری و مرکز استان بوشهر از استان‌های جنوب غربی ایران است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۲۳٬۵۰۴ نفر بوده‌است. بوشهر بندری شبه‌جزیره‌ای در بخش مرکزی...

وب‌سایت ایران تبلیغ راه اندازی شد
07 تیر 1397

وب‌سایت ایران تبلیغ راه اندازی شد

مجموعه ی ایران تبلیغ برای احترام به مشتریان خود و ساده کردن امکان سفارش چاپ و هدایای تبلیغاتی نیاز به داشتن یک سایت با امکانات به روز و کاربرپسند را نیاز خود می دید، لذا با...

انجام کلیه تبلیغات کاندیداها
11 مهر 1397

انجام کلیه تبلیغات کاندیداها

انتخابات یک ماراتن است که این فرصت را در اختیار کاندیداها قرار می دهد تا توانایی های خود را نشان دهند و مردم را با اهداف و برنامه های خود برای آینده آشنا کنند. تبلیغات کاندیدا...