ارسال شکایت

چنانچه از مجموعه ایران تبلیغ شکایتی دارید و ناراضی هستید می توانید با پر کردن فرم زیر اعتراض و شکایت خود را از جنبه خدمات رسانی، برخورد کارکنان و هر آنچه باعث آزردگی شما شده است ارسال نمایید و ضمن پیگیری شکوائیه خود، ما را در جهت خدمت رسانی بهتر به مجموعه ایران تبلیغ یاری نمایید.